Lantai 1 ( Laboratorium Farmasetika )
1. apt. Gunawan Setiyadi, M.Sc.
    (Kepala Laboratorium Farmasetika )
2. apt. Anita Sukmawati, Ph.D.
3. apt. Erindyah Retno W, Ph.D.
4. apt. Setyo Nurwaini, M.Sc.
5. apt. Suprapto, M.Sc.
6. apt. Teguh Imanto, M.Farm.
6. apt. Juwita Rahmawati, S.Farm., M.Farm
7. apt. Riza Maulana, S.Farm., M.Pharm.Sci.
Lantai 2 ( Laboratorium Farmakologi dan Farmasi Klinik )
1. apt. Mariska Sri Harlianti, M.Sc.
    ( Kepala Lab. Farmakologi dan Farmasi Klnik )
2. apt. Ambar Yunita N, M.Sc.
3. Dr. apt. Arifah Sri Wahyuni, M.Sc.
4. apt. Arini Fadhilah, M.Si.
5. apt. Cita Hanif Muflihah, M.Sc.
6. apt. Hidayah Karuniawati, M.Sc.
7. Dra. apt. Nurul Mutmainah, M.Si.
8. apt. Tanti Azizah S, M.Sc.
9. apt. Tri Yulianti, M.Sc.
10. apt. Zakky Cholisoh, M.Clin.Pharm., Ph.D.
11. apt. Lilla Prapdhani Agni Hajma, S. Farm., M.Clin.Pharm
12. apt. Tista Ayu Fortuna, S.Farm., M.Clin.Pharm.
Lantai 3 ( Laboratorium Biologi Farmasi )
1. Dr. apt. Rima Munawaroh, M.Sc.
    ( Kepala Laboratorium Biologi Farmasi )
2. apt. Azis Saifudin, Ph.D.
3. apt. Maryati, Ph.D.
4. apt. Peni Indrayudha, M.Biotech., Ph.D., Apt
5. Ratna Yuliani, M.Biotech.St
Lantai 4 ( Laboratorium Kimia Farmasi )
1. apt. Ika Trisharyanti Dian K, M.Farm.
    ( Kepala Laboratorium Kimia Farmasi )
2. apt. Andi Suhendi, M.Sc.
3. apt. Broto Santoso, M.Sc.
4. apt. Dedi Hanwar, M.Si.
5. Dr. Haryoto, M.Sc
6. Prof. Dr. apt. Muhammad Da'i, M.Si.
7. Prof. Dr. Muhtadi, M.Si
8. apt. Wahyu Utami, Ph.D.
9. apt. Ahmad Fauzi, S. Farm, M.Farm.
9. apt. Refsya Azanti Putri, M.S.Farm, S.Farm.
10. apt. Asti Arum Sari, S.Farm., M.Pharm.Sci